Dirk Deloof

Dirk Deloof heeft meer dan 25 jaar ervaring kunnen opdoen in diverse multinational productiebedrijven, meer bepaald in staffuncties in verschillende domeinen. Opgeleid als hoger geschoolde in de (textiel)fabricage werd hij in zijn eerste job verantwoordelijk voor Industrial Engineering (productiviteitsverhoging, uitvalverlaging, voorcalculatie, …) voor de Belgische en Franse activiteiten van het Milliken & Company concern. Later heeft hij zich bekwaamd als Quality Master en vervulde hij andere stafverantwoordelijkheden o.a. in productie- & shipping planning, TPM, Quality & Environmental Management, steeds op zoek naar Performance Excellence & World Class Manufacturing, dit ter ondersteuning en ter facilitering van de fabrieken waarvoor hij zich voor inzette.

In 2013, is Dirk Partner geworden van Expense Reduction Analysts België. Zijn focus gaat vooral naar Project Analyse en Project Management van zgn. productie-gerelateerde kostencategorieën, zoals Transport, Verpakking, Verbruiksgoederen, Afvalbeheer. Maar hij legt zich evenzeer toe op projecten in andere domeinen: Catering, Schoonmaak, Uitzendarbeid / Payrolling, Brandstof (tankkaarten), Bewaking.

Dirk Deloof is steeds bereid en steeds beschikbaar om stakeholders best-in-class resultaten te helpen bereiken, of voor een interessant gesprek over onze dienstverlening en haar mogelijkheden in uw bedrijfssituatie.

_______________________________________________________________________________________

Dirk Deloof a acquis ses 25 ans d’expérience dans différentes sociétés de production multinationales, principalement des fonctions de cadre dans différents domaines. Diplômé en école supérieur dans la fabrication (de textile) il était responsable du Industrial Engineering (augmentation de la productivité, réduction des déchets, calcul du coût prévisionnel…) pour les activités belges et françaises du groupe Milliken & Company. Plus tard il s’est spécialisé en Quality Master et remplissait d’autres tâches à responsabilité entre autres dans le planning production & shipping, TPM, Quality & Environmental Management, toujours à la recherche de Performance Excellence & World Class Manufacturing, pour soutenir et faciliter les fabriques pour lesquelles il travaillait.

En 2013 il est devenu partenaire d’Expense Reduction Analysts Belgique. Son attention se porte surtout sur l’Analyse de Projet et le Project Management de catégories de coûts principalement liées à la production, comme le Transport, l’Emballage, les Consommables, la Gestion de déchets. Il se concentre aussi sur des projets dans d’autres domaines : Catering, Nettoyage, Interim / Payrolling, Carburant (carte essence), Surveillance.

Dirk Deloof est toujours prêt et disponible pour aider les actionnaires à atteindre des résultats best-in-class, ainsi que pour un entretien au sujet de nos services et ses possibilités dans votre structure.

+32 15 34 70 46 / +32 474 56 45 35

Dirk Deloof